Skip to content

Privacyverklaring Groningen Connect BV

Privacyverklaring
Groningen Connect B.V., tevens handelend onder de naam The Grone. gevestigd op Skagerrak 2, 9723 JR te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 69026580 (hierna te noemen “Groningen Connect” of “wij”), beschrijft in deze privacyverklaring welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, waarom, en hoe wij omgaan met cookies.

Algemeen
Groningen Connect spant zich in om de privacy van bezoekers, potentiële relaties en klanten te waarborgen. Groningen Connect houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wetten, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat leggen wij vast?
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

Zakelijke relaties:
•    NAW-gegevens;
•    Functie contactpersonen;
•    Geslacht;
•    Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen;
•    Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Klanten The Grone (particulier, niet zakelijk):
•    Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) van contactpersonen;
•    Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Als u een contactformulier invult op www.thegrone.com, de app “The Grone” of www.groningenconnect.nl en verzend of een boeking doet op onze website www.thegrone.com dan ontvangen wij de invulde gegevens.

Wat is het doel daarvan?
We leggen de gegevens vast om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om onze diensten te kunnen aanbieden. Het gaat hier bijvoorbeeld om:
•    Communicatie en informatievoorziening;
•    Facturatie en incasso.
Voor de verbetering van onze on- en offline dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of om u reclamemateriaal en berichten over onze dienstverlening te sturen als wij denken dat dit voor u van belang kan zijn. Ook kunnen wij contact met u opnemen voor onderzoeksdoeleinden.

De persoonsgegevens worden door Groningen Connect BV veilig opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).

Verstrekking aan derden
Binnen onze dienstverlening kunnen wij gebruik maken van diensten van derden. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn die op basis van onze opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Wij schakelen alleen betrouwbare partijen in die zorgvuldig met persoonsgegeven omgaan en schriftelijk met deze partijen vastleggen dat zij alle verplichtingen van de AVG naleven.
Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.
Groningen Connect zal in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Nieuwsbrieven
Uw naam en e-mail adres kunnen we gebruiken om (indien gewenst) nieuwsbrieven te verzenden. Daarvoor gebruiken we alleen de door u verstrekte gegevens. Deze worden opgeslagen in ons e-mail systeem MailChimp. Na aanmelding voor een nieuwsbrief ontvangt u éénmalig een opt-in bericht waarmee u kunt bevestigen dat u inderdaad informatie van ons wilt ontvangen. Geeft u hier geen toestemming voor dan krijgen we uw gegevens niet te zien.
Voor meer informatie over de privacypolicy van MailChimp klikt u hier. In ieder bericht wat u van ons ontvangt treft u een unsubcribe/uitschrijf link waarmee u aan kunt geven niet langer informatie van ons te willen ontvangen. U kunt dat ook kenbaar maken in een e-mail naar: unsubscribe@groningenconnect.nl. Uw gegevens worden dan verwijderd.

Beveiliging persoonsgegevens
Groningen Connect heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens tegen verlies, diefstal of ongewenst gebruik door derden te beschermen. Dit betreft onder anderen de versleuteling van gegevens met een SSL-certficaat en veilig toegangs- en passwordbeheer, waarmee we zorgen voor een betrouwbaar beveiligingsniveau.

Cookies
Cookies zijn bestanden die door onze websites worden meegestuurd en op het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden geplaatst. De informatie die in cookies wordt opgeslagen kan, als u onze website opnieuw bezoekt, naar onze website teruggestuurd worden.
We gebruiken cookies om het gebruik van onze websites te kunnen analyseren en zo nodig te verbeteren. We hebben de mogelijkheid om aan de hand van (anonieme) gegevens over het bezoek de communicatie over onze diensten te verbeteren.
We handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving en gaan zorgvuldig om met de verkregen informatie. In uw browserinstellingen kunt u het onthouden van uw voorkeuren uitschakelen. Het is ook mogelijk om uw browser zo in te stellen dat u geen cookies meer ontvangt. Dit heeft geen effect op het gebruik van onze websites. Wij maken gebruik van functionele, analytische en marketing cookies.

• Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies zodat onderdelen op onze website beter werken. Zo zorgen we ervoor dat u eenvoudiger op de website kunt navigeren.

• Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies om te meten hoe en hoe vaak u onze website gebruikt. Op deze manier kunnen we onze website blijven verbeteren.

Functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Daarom hebben we geen toestemming van u nodig om deze cookies te kunnen plaatsen.

• Tracking cookies
Tracking cookies zijn cookies die bezoeken aan een andere website kunnen uitlezen. Op deze manier kunnen wij uw internetgedrag volgen, zodat op de website gerichtere advertenties aan u getoond kunnen worden. Voor het gebruik van tracking cookies hebben we uw ondubbelzinnige toestemming nodig. Bij het surfen naar onze website treft u daarom een banner aan waarop gevraagd wordt welke cookies we bij u mogen plaatsen.

Google Analytics
Om onze website te kunnen optimaliseren gebruiken wij Google Analytics (GA). GA plaatst cookies. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wilt u meer informatie over het beleid van Google Analytics, klikt u dan hier.

Sociale Media
Op onze website staan links naar de sociale media Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin en Youtube. Wilt u weten hoe deze organisaties omgaan met uw privacy dan kunt u bovenstaand op de links klikken om de privacyverklaringen te raadplegen.

Externe links
Op onze sites en apps staan links naar externe websites. Mogelijk maken deze websites ook gebruik van cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het privacybeleid van de website waar we naar linken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen vastgelegd. Bij uitschrijving voor onze e-mails worden uw gegevens direct verwijderd. De gegevens van zakelijke prospects in ons CRM systeem en de gegevens van prospects, klanten, leveranciers en partners in ons boekhoudsysteem en ons CRM systeem worden tenminste zeven jaar bewaard, zodat we aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Recht op intrekking toestemming
U heeft het recht om uw toestemming in te trekken waarna wij zullen stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Recht op inzage en aanpassing
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en indien daar een aanleiding voor is aan te laten passen. Bijvoorbeeld in geval van onjuistheid, irrelevantie of onvolledigheid. Daartoe dient u een schriftelijk verzoek in, gericht aan privacybeheer@groningenconnect.nl. Uw verzoek wordt binnen 3 weken in behandeling genomen.

Recht op beperking van verwerking, wissen en bezwaar
U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken, het recht om uw gegevens te laten wissen en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.  Ook heeft u recht op het overdraagbaar maken van uw gegevens. Voor alle verzoeken die hierop betrekking hebben kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij privacybeheer@groningenconnect.nl. Uw verzoek wordt binnen 3 weken in behandeling genomen.

Incidenten met persoonsgegevens
In geval van incidenten (een ‘datalek’) met betrekking tot de persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte indien er een concrete kans is op negatieve gevolgen voor u. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur na het incident.

Klachten over de gegevensverwerking
Mocht u klachten hebben over de gegevensverwerking door Groningen Connect dan verzoeken we u allereerst contact op te nemen met Groningen Connect. Uiteraard staat het u vrij uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Versie en wijzigingen in deze verklaring
Deze privacyverklaring, versie 1.0, is opgesteld op 19 februari 2019. Omdat de regels rondom bescherming van persoonsgegevens kunnen wijzigen en er veranderingen kunnen optreden in techniek en dienstverlening behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De meest recente versie is altijd te vinden op www.thegrone.com/privacy en www.groningenconnect.nl/privacy.

Tot slot
Groningen Connect hoopt u met deze verklaring helder te informeren over ons privacybeleid. Heeft u vragen dan horen wij dat graag. Het aanspreekpunt voor privacyaspecten bij Groningen Connect is Date Hoiting, mede-eigenaar, te bereiken via date@groningenconnect.nl.